Åsnens fiskevårdsområde

Välkommen att fiska i Åsnen en fantastisk sjö på många sätt. Ett Fiskeparadis på 15.000 ha vatten och med en strandlinje på 740 km! Förutom storslaget fiske med chans att fånga Smålands största byten bjuder Åsnen på storslagna scener och ett enastående friluftsliv. Sjön har många öar, fjordar och vikar vilket ger mångfald och variation.

Åsnen är inte bara ett fiskeparadis. I och runt Åsnen häckar även en mängd fågelkolonier som till exempel örn, storlom, fiskjuse och lärkfalk. För att skydda dessa kolonier har flera öar och känsliga områden reserverats med tillträdesförbud under perioden 1/4 – 31/7. Dessa områden är märkta med fågelskyddsområdesskyltar under perioden.

I sjön kan man fånga t.ex. gädda, abborre, gös och ål. Åsnen har en rik fiskfauna. Vid 1999 års provfiske-undersökning erhölls följande 14 fiskarter : Mört, Sarv, Abborre, Siklöja, Braxen, Sutare, Gädda, Nors, Björkna,Sandkrypare, Gös, Benlöja, Gärs, och Sik. Enligt äldre provfisken och muntliga uppgifter har även id, elritsa, stensimpa, karp, öring och mal påträffats i sjön.

Tillgången på gädda i Åsnen bedöms vara mycket god. Provfisket visade en mycket riklig tillgång på abborre i Julöfjorden, Kalvsviksfjorden och Jätafjorden. I Skatelövsfjorden och Kolsvatten bedömdes tillgången som god medan den var mindre god i Horgefjorden. De senaste tio åren har gösen ökat mycket och sjön har blivit mycket attraktiv för sitt fina gösfiske.

Visited 4024 times, 1 Visits today

Add a Review

Rate this by clicking a star below:

Related Listings