Linneryds hembygdsförening handelsboden

Linneryds hembygdsmuseum

Kyrkstallarna, som rymde över 200 spiltplatser, byggdes på 1860-talet och ägdes av bönderna, som höll dessa i stånd. Sockenstugan byggdes samtidigt och inrymde samlingssal, skollokaler och bostäder för lärare. Stallarna förföll alltmer efter 1920-talet. År 2000 fick hembygdsförening dispositionsrätt till stallbyggnaderna för att inrätta ett hembygdsmuseum. Kostnaderna löstes med privat sponsring och offentliga medel som uppgick till ca. 3 miljoner.

”Historiskmötesplats för framtiden”.
I museet finns utställningar om kyrkomiljön, skolmiljön, lanthandel, hemmiljö, jord och skogsbruk, skomakeri, borstbinderi, snickeri, bykmiljö mm.

Visited 148 times, 5 Visits today

Tagged In Se och göra

Related Kategorier

 • Krösonabanan

  Krösonabanan

  Nättraby-Alnaryd-Elmeboda järnväg.
  Krösonabanan, som den kallades i folkmun.

  Här, på gränsen mellan Blekinge och Småland tog verkställande direktör Axel E. Lindvall första spadtaget den 27 maj 1908 för utbyggnad av banan från Eringsboda till Älmeboda över Yxnanäs och Rävemåla. Kostnaden för denna etapp på 18 km belöpte sig till något över 300.000:- kronor. Spårvidden var 600 mm.

  Den högtidliga invigningen skedde i Älmeboda den 29 december 1910. Ett flaggprytt extratåg förde de inbjudna upp till Älmeboda station, som var festligt dekorerad med flaggor och äroport.
  Den lilla banan gick med åren allt sämre och man tvingades lägga ner driften den 1 december 1939.

  Minnesmonumentet, som restes här vid invigningen, restaurerades 1996 på initiativ av hembygdsföreningarna i Yxnanäs och Rävemåla. 1998 firades här 90-årsdagen, då Eringsboda och Yxnanäs hembygdsföreningar tillsammans framförde ett bygdespel om Krösnabanan.

 • Flåboda Domarring

  Flåboda Domarring

  Domarring är en rund eller avlång stensättning med ca 6 – 10 m i diameter och bestående av lagda eller stående stenar, oftast 9 – 12 st. Domarringar förekommer endast i Norden och i Sverige endast i Götaland. Nyare undersökningar visar att de i regel utgör gravminnesmärken, men de kan även ha använts som offer och tingsplatser, varför benämningen domarring ej är så missvisande.

 • Vieboda

  Vieboda

  För forntidens människor var Ronnebyån en viktig farled in i sydöstra Värend. Fornlämningsmiljön i byn Vieboda ger en bild av sambandet mellan den förhistoriska farleden och gravlämningarnas läge. Här ligger flera stora rösen av bronsålderskaraktär. De har medvetet placerats på en ås för att vara väl synliga vida omkring i dåtidens mer öppna landskap. Rösenas storlek varierar mellan 10 och 25 meter i diameter. I det största röset finns en hällkista i nordsydlig riktning. Röset och hällkistan är omplockade ett flertal gånger. Ett par flintskärvor och dels brända, dels obrända ben påträffades år 1916 då hällkistan undersöktes.Det är också ett övernattningsställe för både vandrare- och kanotister.

  I byn Vieboda finns ett litet område avsett för tält och ett par grillplatser. Dessutom kan man övernatta i ”härbärget”. Det är ett gammalt torp där man har fritt tillträde, men får själv hålla med bekvämligheter.
  Området är väldigt fint för cykling och skogspromenader, och Sandsjön perfekt för kanadensaren. Förutom ett sammanhängande sjösystem kan man ta sig upp i Ronnebyån. Den är där ganska smal, och ibland helt övervuxen med träd. Det är som att paddla i en grön tunnel. Tjusigt!