Vieboda

För forntidens människor var Ronnebyån en viktig farled in i sydöstra Värend. Fornlämningsmiljön i byn Vieboda ger en bild av sambandet mellan den förhistoriska farleden och gravlämningarnas läge. Här ligger flera stora rösen av bronsålderskaraktär. De har medvetet placerats på en ås för att vara väl synliga vida omkring i dåtidens mer öppna landskap. Rösenas storlek varierar mellan 10 och 25 meter i diameter. I det största röset finns en hällkista i nordsydlig riktning. Röset och hällkistan är omplockade ett flertal gånger. Ett par flintskärvor och dels brända, dels obrända ben påträffades år 1916 då hällkistan undersöktes.Det är också ett övernattningsställe för både vandrare- och kanotister.

I byn Vieboda finns ett litet område avsett för tält och ett par grillplatser. Dessutom kan man övernatta i ”härbärget”. Det är ett gammalt torp där man har fritt tillträde, men får själv hålla med bekvämligheter.
Området är väldigt fint för cykling och skogspromenader, och Sandsjön perfekt för kanadensaren. Förutom ett sammanhängande sjösystem kan man ta sig upp i Ronnebyån. Den är där ganska smal, och ibland helt övervuxen med träd. Det är som att paddla i en grön tunnel. Tjusigt!

Visited 4797 times, 1 Visits today

Tagged In Se och göra

Add a Review

Rate this by clicking a star below:

Related Listings