Blidingholmsbron

Mörrumsån upp till Åsnen har varit en av de viktigaste vattenvägarna söderifrån in i Värend. Därom vittnar talrika lösfynd från stenåldersboplatser.

Under medeltiden var Mörrumsån av sådan regionel betydelse att en befästning anlades på en holme norr om nuvarande Blidingsholms gård. Lämningar efter fästet är fortfarande synliga på Eveholme och Kungsholme.

På medeltiden passerade man ån via en ridstig och ett vadställe nära Blidingsholms gård. Från 1600-talet fanns en smal gångbro av trä. Omkring 1630 gjorde Carl Ring på Blidingsholm en mer varaktig bro av understockar och tvärtiljor.

Den nuvarande stenbron med åtta valv – Holmabron – byggdes i början av 1800-talet. Den är länets bäst bevarade av sådan storlek och anses vara en av de vackraste i Småland. Den renoverades 1988 på bekostnad av Tingsryds kommun, vägförvaltningen, riksantikvarieämbetet och länsarbetsnämnden. BPA i Växjö utförde arbetet. Bron är byggnadsminne och ägs nu av Tingsryds kommun.

I anslutning till bron finns fasta fångstanläggningar för ålfiske, benämnt värmane. Fiske har bedrivits på sama sätt som nu under hela medeltiden och sannolikt sedan vikingatiden. Metoden finns omnämnd i skrift 1241. Vid Havbältan ca 1,5 km åt norr förekommer samma typ av ålfiske. Fiskerätten, som är knuten till de olika valven, disponeras sedan mycket lång tid tillbaka av olika gårdar.

Vid bron har funnits kvarnar och sågar på ömse sidor av ån. Blidingsholms kvarn var i drift till in på 1920-talet. På västra sidan syns lämningar av Trestenshults kvarn.

Ett par hundra meter åt söder finns två brospann i järn där järnvägen Norraryd (Hönshylte) – Kvarnamåla gick 1900-1971. Stora delar av järnvägsbanken är idag gång och cykelstråk.

Visited 4391 times, 1 Visits today

Tagged In Se och göra

Add a Review

Rate this by clicking a star below:

Related Listings